กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2542

ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร      อำเภอบางละมุง      จังหวัดชลบุรี

ญาณสังวราราม


วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
เวลา 17.00 น. - ตั้งองค์พระกฐินสมโภชที่ฝ่ายโทรศัพท์ภาคตะวันออก
เวลา 17.50 น. - พระสงฆ์ 9 รูปถีงบริเวณพิธี  
เวลา 18.00 น. - ประธานถึงฝ่ายโทรศัพท์ภาคตะวันออก
- เจ้าหน้าที่ของ ภท. 5   ให้การต้อนรับ   นำเข้าสู่บริเวณพิธี
- ประธานรับเทียนชนวนจากเจ้าหน้าที่ จุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ 3 ครั้ง ก่อนกลับมายังที่จัดไว้
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล , พระปริตร
- พระสงค์เจริญพระพุทธมนต์จนจบ
- ประธานและผู้บริหารถวายเครื่องไทยธรรมดอกไม้ธูป-เทียนแด่พระสงฆ์
- พระสงฑ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ
- พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จพิธี
- ประธานและผู้ร่วมงานรับประธานอาหาร
การแต่งกาย แต่งกายสุภาพ
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2542
เวลา 10.10 น. - จัดรูปขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินบริเวณทางแยกก่อนถึงโรงพยาบาล วัดญาณสังวราราม ฯ
เวลา 10.30 น. - เคลื่อนขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินไปที่พระอุโบสถวัดญาณสังวรารามฯ เมื่อขบวนมาถึงหน้าพระอุโบสถ ผอ.ภท. 5 อัญเชิญผ้าพระกฐินขึ้นวางที่โต๊ะหมู่หน้าพระอุโบสถ
เวลา 11.30 น. - ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.15 น. - ตั้งแถวรอรับสมเด็จพระสังฆราช
เวลา 13.25 น. - สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงกราบพระประธาน ประทับพระอาสนะ
เวลา 13.30 น. - ประธานถึงวัดญาณสังวรารามฯ
- หัวหน้าคณะทำงานให้การต้อนรับ เดินผ่านแถวพนักงาน
- ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ประธานถอดหมวกส่งให้เจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ แล้วตรงไปที่โต๊ะหมู่ ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วเปิดกรวยครอบดอกไม้
- ประธานอุ้มประคองผ้าพระกฐิน ยืนครงจนดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบ ถวายคำนับ แล้วเดินเข้าสู่พระอุโบสถ ตรงไปวางไว้บนทางแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสนสงฆ์องค์ที่ 2
- ประธานรับเทียนชนวนจากเจ้าหน้าที่ จุดธูป- เทียนบูชาพระรัตนตรัย   กราบ 3 ครั้ง แล้วเดินไปยังพานแว่นฟ้า หยิบผ้าห่มพระประธาน ส่งให้เจ้าหน้าที่นำไปมอบแก่ไวยาวัจกร จากนั้นหันหน้าไปทางพรประธาน กล่าวนะโม 3 จบ ดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุธ-ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุธ-ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุธ-ธัสสะ

ว่า นะโม จบแล้ว หันหน้าไปทางพระสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินดังนี้

                                                                                                                                                                                                                                                           ผ้าพระกฐินทานกับผ้าอานิสงฆ์บริวารทั้งปวงนี้

ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช

บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอปรด้วย

พระราชศรัทธาโปรดเกล้าฯ ให้ องค์การโทรศัพท์

แห่งประเทศไทย   น้อมนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในอาวาสวิหารนี้

ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐินทานนี้ กระทำหฐินัติถารกิจ

ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้นเธอญ

                                                  จากนั้นประธานวางผ้าพระกฐินที่พานแว่นฟ้าประเคน

                                  พระสงฆ์รูปที่ 2 ตามด้วยเทียนพระปาติโมกข์ เสร็จแล้วเข้านั่งยังที่จัดไว้

                                   (ระหว่างที่ประธานเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี ผู้อยู่ในพิธีทั้งหมด

                                    ยืนแสดงความเคารพ จนประธานนั่งยังที่จัดไว้จึงนั่งลง)

                                     -    พระสงฆ์ประกอบพิธีกรรม เสร็จแล้วออกไปครองผ้า

                                     -    สมเด็จพระสังฆราชเสด็จประทับยังอาสนสงฆ์

                                     -    ประธานถวายเครื่องพระกฐินแก่องค์ครอง เริ่มตั้งแต่บาตร

                                           จนถึงเครื่องมือก่อสร้าง, เครื่องบริวารอี่นๆ ครบแล้ว

                                           จึงถวายผ้าไตรแก่พระคู่สวด 2 รูป

                                           ก่อนกลับไปนั่งยังที่จัดไว้

                                      -    ผชท. (คุณทัศนีย์ มโนรถ) ส่งรายงานถวายปัจจัยสมทบ

                                           องค์พระกฐินแก่ประธาน

                                      -    ประธานกล่าวรายงานถวายปัจจัยให้ทราบทั่วกัน ก่อนกลับ

                                           ไปนั่งยังที่จัดไว้

                                      -    พระสงฆ์อนุโมทนา  

                                      -    ประธานกรวดน้ำ และพนมมือฟังพระสงฆ์อนุโมทนาจนจบ

                                             เจ้าหน้าที่เชิญประธานมาที่โต๊ะหมู่หน้าพระประธาน

                                             ประธานกราบลาพระรัตนตรัย 3 ครั้ง

                                                            (เสร็จพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน)

                                       -    สมเด็จพระสังฆราชเสด็จประทับยังพระอาสนะ

                                       -    ประธาน, ผู้บริหารและผู้ร่วมงานในพระอุโบสถเข้าเฝ้า

                                             สมเด็จพระสังฆราช

                                            -    ประธานทูลถวายพระราชสักการะ และเครื่องไทยธรรม

                                              แด่สมเด็จพระสังฆราช แล้วกล่าวถวายพระพร

                                          -    สมเด็จพระสังฆราชประธานพร

                                               ทรงกราบพระประธานแล้วเสด็จกลับ

 

                       การแต่งกาย         1.   ผู้ทำหน้าที่ตั้งแต่หัวหน้ากอง, พนักงานระดับ 7 ขึ้นไป

                                                        หัวหน้าหน่วยใน ขภท. 5 และเจ้าหน้าที่พิธีการ

                                                        แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว 

                                                  ๒.   ผู้ไปร่วมงาน (นอกจากข้อ 1)   แต่งกายเครื่องแบบทำงาน       

                                                        ประดับเครื่องหมาย  

 

กฐิน