กฐินหลวง หมายถึงกฐินที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เสด็จพระราชดำเนินไปทอดถวายหรือ

พระราชทานให้พระบรมวงศานวงค์และองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปทอดถวายตาม

พระอารามหลวงที่กำหนดไว้ 16 วัด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ วัดบวรนิเวศวิหาร
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ วัดมกุฎกษัตริยาราม
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ วัดสุทัศน์เทพวราราม
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ วัดเทพศิรินทราวาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ วัดอรุณราชวราราม   ( ทางน้ำ )
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ วัดราชาธิวาส
องคมนตรี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ วัดราชโอรสาราม
๑๓. วัดพระปฐมเจดีย์ ไม่มีข้อมูล จังหวัดนครปฐม
๑๔. วัดสุวรรณดาราราม ไม่มีข้อมูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕. วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ไม่มีข้อมูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๖. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ไม่มีข้อมูล จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชธานประจำปี 2542