ประเพณีไทย อารยธรรมไทย

             ประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมานั้น   ล้วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อ   ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนา
และการดำรงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติอย่างชาญฉลาดของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น     ทั่วแผ่นดินไทย   เช่น
             ภาคเหนือ ประเพณีบวชลูกแก้วของคนไตหรือชาวไทยใหญ่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
             ภาคอีสาน ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวจังหวัดยโสธร           
             ภาคกลาง ประเพณีทำขวัญข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
             ภาคใต้ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ต้น นอกจากนี้
ประเพณีและอารยธรรมไทยยังนำมาซึ่งการท่องเทียว เป็นที่รู้จักและประทับใจแก่ชาติอื่น นับเป็นมรดกอันลำค่าที่เรา ...
คนไทยควรอนุรักษ์และสืบสานให้ยิ่งใหญ่ตลอดไป
รำบวง สรวงพระธาตุพนม ผ้าขึ้นธาตุ บวชลูกแก้ว
ประเพณีรำบวงสรวงพระธาตุพนม ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีบวชลูกแก้ว
นครพนม นครศรีธรรมราช แม่ฮ่องสอน
สลุงหลวง บุญบั้งไฟ ีผีตาโขน
ประเพณีแห่สลุงหลวง ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีผีตาโขน
ลำปาง ยโสธร เลย
เทียนพรรษา แข่งเรือ อุ้มพระดำน้ำ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์
ตักบาตรเทโว เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา

ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีลอยโคม  ประเพณีทำขวัญข้าว
อุทัยธานี เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา

 

Created and Published by

American international assurance co.,ltd

 

Since : Nov 27,1998 
Last update : Nov 20 , 2001
Brought update by : THAI Thip Group
Design , HTML by :Tosawat  tripak