ป ฎิ ทิ น

  มกราคม    ประเพณีรำบวงสรวงพระธาตุพนม
  กุมภาพันธ์    ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
  มีนาคม    ประเพณีบวชลูกแก้ว
  เมษายน    ประเพณีแห่สลุงหลวง
  พฤษภาคม    ประเพณีบุญบั้งไฟ
  มิถุนายน    ประเพณีผีตาโขน
  กรกฎาคม    ประเพณีแห่เทียนพรรษา
  สิงหาคม    ประเพณีแข่งเรือ   , วันแม่
  กันยายน    ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
  ตุลาคม    ประเพณีตักบาตรเทโว , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง , วิ่งควาย
  พฤศจิกายน    ประเพณีลอยโคม , กฐิน
  ธันวาคม    ประเพณีทำขวัญข้าว , วันพ่อ

Since : Nov 27,1998 
Last update : Nov 20 , 2001
Brought update by :
THAI Thip Group
Design , HTML by :Tosawat  tripak